Registračný poplatok (RP) od 01. apríla 2015:

20 EUR/12 mesiacov alebo 10 EUR/1 mesiac

Registračný poplatok nehradia:

• Držitelia preukazu zdravotne ťažko postihnutého (ZŤP)
• Externí pacienti len na endoskopický zákrok
• Pacienti na preventívnu prehliadku, ktorí u nás budú mať jednorázové preventívne vyšetrenie.

• V prípade preukázania sa nutnosti ďalších vyšetrení resp. liečby, je potrebný doplatok do sumy RP.
• Registračné poplatky sú platné 1 resp.12 mesiacov odo dňa úhrady príslušnej čiastky.
Registračný formulár Vám radi poskytneme na našich ambulanciách alebo si ho stiahnite na našej webovej stránke www.uroplus.sk

pdf

  

• Príslušnú čiastku za RP je možné uhradiť osobne na ambulancii UROPLUS v deň vyšetrenia hotovostnou platbou.
• Registračnú kartu s menom, priezviskom a dátumom platby obdržíte na ambulancii UROPLUS.
• Registračná karta slúži na rýchlu identifikáciu na ambulancii.
• Uvedená Karta Vás oprávňuje na poskytovanie nadštandardných služieb na ambulancii UROPLUS.
• Registračný poplatok je svojou povahou administratívnym poplatkom, pričom jeho úhradou klient neplatí za samotné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nakoľko táto je v rozsahu krytom verejným zdravotným poistením hradená príslušnou zdravotnou poisťovňou. Klient nezaplatením registračného poplatku nestráca nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorá je krytá verejným zdravotným poistením podľa zdravotného stavu a zdravotnej indikácie. Zo strany klienta ide v prípade zaplatenia registračného poplatku o osobitné plnenie, ktorého právnym základom je uzavretie Zmluvy o registrácií na základe jeho dobrovoľného prejavu vôle, uzavretím ktorej získava prístup k nadštandardným službám ktorými sa rozumie:

•  Elektronický manažment pacienta / elektronické poradenstvo formou elektronickej pošty (e-mail) 
•  Služby recepcie - ktorá zabezpečuje horeuvedený bod

Klient sa stáva registrovaným a uhradí registračný poplatok vždy dobrovoľne, na základe uzavretia zmluvy o registrácií. Úhradou registračného poplatku alebo samotnou registráciou klienta nepodmieňujeme poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Uvedenými opatreniami sledujeme zvýšenie kvality a efektivity našich služieb pre Vás, našich klientov...

  • S pozdravom kolektív pracovníkov UROPLUS